Sản phẩm khác giá từ 10 Triệu ₫ đến 15 Triệu ₫ của LB Nga